Structuur en ontwikkeling

Het voormalige bestuur heeft zich enige jaren geleden bezig gehouden met de organisatiestructuur. Gelet op de toenemende complexiteit, de omvang van de vereniging, de toegenomen beleidsvrijheid en de verantwoordingsverplichting wenste het voormalige bestuur een toezichthoudende functie uit te oefenen.

De huidige organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting van scheiding van bestuur en toezicht. Het toeziende concept komt tot uitdrukking in een taak en bevoegdheidsverdeling, die erin voorziet dat zoveel mogelijk bestuurlijke taken en bevoegdheden toekomen aan de algemeen directeur. Sinds 1 september 2023 is de Mieke Snijders algemeen bestuurder van PCBO Rheden.

Ledenraad
De Ledenraad (zie ook elders op deze site) bestaat uit afgevaardigden uit de Ledenafdelingen per school. Hiermee is gegarandeerd dat op het hoogste niveau van de vereniging ouders vertegenwoordigd zijn. De Ledenraad ziet toe op de wijze waarop de Raad van Toezicht haar controlerende taak op het bestuur uitvoert. .
Download: Reglement Ledenraad

Afdelingsleden
Iedere school heeft een ledenafdeling die bestaat uit ouders die lid zijn van de vereniging. De afdeling wijst afgevaardigden aan voor het ouderplatform en kiest twee afgevaardigden voor de Ledenraad. De leden van de ledenafdeling vertegenwoordigen de belangen van de ouders t.a.v. aangelegenheden van de school.

Ouderplatform
Met het ouderplatform wordt de ouderbetrokkenheid en inbreng van ouders bij de verbetering en ontwikkeling van de school gewaarborgd. Het ouderplatform heeft vooral een signalerende en adviserende rol naar de schooldirecteur toe. Het ouderplatform is een klankbord voor de school.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de algemeen directeur en de algemene gang van zaken in de vereniging. De Raad van Toezicht richt zich op het gemeenschappelijke belang van de leden.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is bestuurder in de zin der wet en als zodanig integraal verantwoordelijk en belast met de leiding van de totale organisatie. Het College van Bestuur werkt vanuit het strategisch beleidsplan. Overeenkomstig het managementstatuut verantwoordt zij in het jaarverslag het beleid van het afgelopen jaar. Het College van Bestuur beschikt over een eigen bestuursbureau.

Schooldirecteur
Om de autonomie van de school te bevorderen heeft iedere school haar eigen directeur die het onderwijskundig beleid op de school vorm geeft. De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering op schoolniveau en krijgt ruimte om de eigen school te profileren en te ontwikkelen. Hierover legt de schooldirecteur verantwoording af aan de algemeen bestuurder. De schooldirecteur is lid van het directeurenoverleg en oefent op dat niveau invloed uit op het beleid van de totale organisatie.

Directeuren Overleg
Het Directeuren Overleg is het overlegorgaan tussen schooldirecteuren en het College van bestuur, waar alle aangelegenheden op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, financiën en huisvesting worden besproken. Ook worden kennis en ervaringen uitgewisseld.

Evaluatie
We werken met deze organisatiestructuur, die regelmatig wordt geëvalueerd. De leden worden geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie in het jaarverslag.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT