Missie en Visie

De Vereniging PCBO Rheden staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op Protestants-Christelijke grondslag, dat erop gericht is het beste uit ieder kind te halen. Kinderen beschikken over talenten, die in een veilige en uitdagende leeromgeving optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De vereniging vertaalt haar missie in de navolgende identiteitsaspecten:
a. Levensbeschouwelijke identiteit
b. Pedagogische identiteit
c. Onderwijskundige identiteit
d. Professionele identiteit
e. Eigenheid van de scholen

a. Levensbeschouwelijke identiteit
Wij laten ons inspireren door de bijbel. Deze bron vormt het uitgangspunt en het kader voor de normen en waarden, van waaruit het onderwijs vorm gegeven wordt. Wij willen de kinderen op onze scholen leren hun keuzes te maken vanuit respect, verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg voor hun medemensen en hun leefomgeving.

b. Pedagogische identiteit
In onze scholen heerst een klimaat dat zich kenmerkt door empathie, affectie en veiligheid. Het leren en ontwikkelen van het kind gericht op relatie, competentie en autonomie komt hiermee volledig tot zijn recht. Wij willen een veilige omgeving bieden waarin het kind zich gewaardeerd voelt en ruimte ervaart om zich verder te ontwikkelen.

c. Onderwijskundige identiteit
Het onderwijs is kind-, toekomst- en resultaatgericht. Er is waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop. Ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten, waarbij moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt worden. Op alle niveaus wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten en er is een continue proces van kwaliteitszorg en -verbetering.

d. Professionele identiteit
We investeren in de loopbaan en de ontwikkeling van onze medewerkers. Iedere medewerker werkt in wisselwerking met zijn collega’s actief aan zijn persoonlijke ontwikkeling, met betrekking tot vakinhoudelijke en organisatorische competenties en zijn persoonlijk functioneren. Deze ontwikkeling is gericht op het bijdragen aan de invulling van de missie.

e. eigenheid van de scholen
De scholen van de vereniging houden binnen de afgesproken beleidskaders eigen speelruimte in de vormgeving van de eigen schoolontwikkeling, in samenspraak met ouders en andere betrokkenen en in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl