Jaarverslag

Onderstaand het jaarverslag 2022 van PCBO Rheden. Het verslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. In dit verslag kijken we terug op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in en rondom onze vereniging in het kalenderjaar 2022. We vinden transparantie van groot belang en leggen daarom in dit verslag verantwoording af aan de minister, de ledenraad, de Raad van Toezicht en de GMR. We vertellen welke plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten zijn bereikt op de door de overheid gestelde verplichtingen.
Het was een jaar waarin het lerarentekort en de naweeën van de coronapandemie van grote invloed zijn geweest op het geven van goed onderwijs en de activiteiten in de school. We zijn blij met de flexibiliteit van onze leerlingen, de ouders en onze medewerkers. Zij hebben ervoor gezorgd dat we toch zo goed mogelijk het onderwijs hebben kunnen geven waar elk kind recht op heeft. Het was ook een jaar waarin verder onderzoek is gedaan naar bestuurlijke samenwerking of fusie, om stabiliteit en continuïteit van onze vereniging te versterken.

Het jaarverslag bestaat uit drie hoofstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over onze vereniging PCBO Rheden. In het tweede hoofdstuk wordt teruggeblikt op het resultaat van het beleid. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie. Het jaarverslag wordt geplaatst op de website van PCBO Rheden. De controleopdracht voor 2022 is in overleg met de Raad van Toezicht toegekend aan A12 Registeraccountants.

In september 2022 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Directeur-bestuurder Anton Brinkhuis is met pensioen gegaan en is opgevolgd door Mieke Snijders.

We wensen iedereen veel leesplezier!

Mieke Snijders
Directeur-bestuurder
PCBO Rheden


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT